حل ویدیویی سوالات ریاضی تیزهوشان سال 1401-1402

پاسخ سوال 95

فصل 1 کتاب درسی ریاضی نهم

پاسخ سوال 94

فصل 7 کتاب درسی ریاضی نهم

پاسخ سوال 92

فصل 1 کتاب درسی ریاضی نهم

پاسخ سوال 91

فصل 4 کتاب درسی ریاضی نهم

پاسخ سوال 99

فصل 2 کتاب درسی ریاضی نهم

پاسخ سوال 98

فصل 5 کتاب درسی ریاضی نهم

پاسخ سوال 96

فصل 8 کتاب درسی ریاضی نهم

حل ویدیویی سوالات فیزیک تیزهوشان سال 1401-1402

پاسخ سوال 83

علوم نهم مبحث نیرو و حرکت

پاسخ سوال 82

علوم هشتم مبحث نور

پاسخ سوال 81

علوم نهم مبحث گشتاور