eleventh-second-one
eleventh-second-one
eleventh-second-one

سوالات طراحی استاد سمیه اسدنسب که درآزمونهای قلمچی چاپ شده اند بهمراه پاسخنامه تشریحی

 

 

ده سوال تاکردن و سوراخ کردن کاغذ به همراه پاسخنامه

طراح سوالات :سمیه اسدنسب

 

سوالات سطح تماس مکعب به همراه پاسخنامه

طراح سوالات: سمیه اسدنسب