در حال نمایش 10 نتیجه

نمونه سوال ریاضی سوم –نوبت اول

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی سوم دبستان نوبت اول

تعداد سوال: 10
تعداد صفحه :3
پاسخنامه: دارد
نمره: توصیفی
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: فاطمه داننده

نمونه سوال ریاضی سوم نوبت دوم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت دوم
تعداد سوال: 9
تعداد صفحه : 3
تعداد صفحات پاسخنامه :3
نمره: ارزشیابی توصیفی

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: فاطمه داننده

بازنشرمحتوا غیرقانونی می باشد.

نمونه سوال ریاضی سوم-فصل اول

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی سوم فصل اول (الگو) 
تعداد سوال: 9
تعداد صفحه : 3

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی سوم-فصل پنج

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی سوم فصل پنج (محیط و مساحت) 
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه : 3

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

 

نمونه سوال ریاضی سوم-فصل چهار

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی سوم فصل چهار (ضرب و تقسیم) 
تعداد سوال: 14
تعداد صفحه : 3

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

 

نمونه سوال ریاضی سوم-فصل دو

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی سوم فصل دوم (عددهای چهاررقمی) 
تعداد سوال: 11
تعداد صفحه : 4

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی سوم-فصل سوم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی سوم فصل سوم (عددهای کسری) 
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه : 3

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

 

نمونه سوال ریاضی سوم-فصل شش

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی سوم فصل شش (جمع و تفریق) 
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه : 3

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

 

نمونه سوال ریاضی سوم-فصل هشت

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی سوم فصل هشت (ضرب عددها) 
تعداد سوال: 14
تعداد صفحه : 3

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

 

نمونه سوال ریاضی سوم-فصل هفت

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی سوم فصل هفت (آمارواحتمال) 
تعداد سوال: 11
تعداد صفحه : 3

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب