در حال نمایش 9 نتیجه

نمونه سوال ریاضی چهارم نوبت اول

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی نوبت اول
تعداد سوال: 9
تعداد صفحه : 2
تعداد صفحات پاسخنامه :3
نمره: ارزشیابی توصیفی

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: فاطمه داننده

بازنشرمحتوا غیرقانونی می باشد.

نمونه سوال ریاضی چهارم نوبت دوم

3,000 تومان5,000 تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی نوبت دوم
تعداد سوال: 10
تعداد صفحه : 3
تعداد صفحات پاسخنامه :3
نمره: ارزشیابی توصیفی

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: فاطمه داننده

بازنشرمحتوا غیرقانونی می باشد.

نمونه سوال ریاضی چهارم-فصل اول

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل اول (اعداد و الگوها) 
تعداد سوال: 14
تعداد صفحه : 3

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

 

نمونه سوال ریاضی چهارم-فصل پنج

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل پنج (عددمخلوط و عدد اعشاری) 
تعداد سوال: 17
تعداد صفحه : 3

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

 

نمونه سوال ریاضی چهارم-فصل چهارم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل چهار (اندازه گیری) 
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه : 3

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

 

نمونه سوال ریاضی چهارم-فصل دوم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل دوم (کسر) 
تعداد سوال: 17
تعداد صفحه : 3

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

 

نمونه سوال ریاضی چهارم-فصل سوم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل سوم (ضرب و تقسیم) 
تعداد سوال: 16
تعداد صفحه : 3

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

 

نمونه سوال ریاضی چهارم-فصل ششم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل ششم (شکل های هندسی) 
تعداد سوال: 15
تعداد صفحه : 3

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی چهارم-فصل هفت

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل هفت (آمارواحتمال) 
تعداد سوال: 6
تعداد صفحه : 3

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب