در حال نمایش 8 نتیجه

نمونه سوال ریاضی پنجم نوبت اول

3,000 تومان5,000 تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی نوبت اول
تعداد سوال: 10
تعداد صفحه : 3
تعداد صفحات پاسخنامه :3
نمره: ارزشیابی توصیفی

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: فاطمه داننده

بازنشرمحتوا غیرقانونی می باشد.

نمونه سوال ریاضی پنجم-فصل اول

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل اول (عدد نویسی و الگوها) 
تعداد سوال: 14
تعداد صفحه : 3

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

 

نمونه سوال ریاضی پنجم-فصل پنج

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل پنج (عددهای اعشاری) 
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه : 3

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

 

نمونه سوال ریاضی پنجم-فصل چهارم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل چهارم (تقارن و چندضلعی ها) 
تعداد سوال: 8
تعداد صفحه : 3

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

 

نمونه سوال ریاضی پنجم-فصل دوم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل دوم (کسر) 
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه : 3

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

 

نمونه سوال ریاضی پنجم-فصل سوم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل سوم (نسبت  تناسب  درصد) 
تعداد سوال: 14
تعداد صفحه : 3

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

 

نمونه سوال ریاضی پنجم-فصل شش

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل ششم (اندازه گیری) 
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه : 3

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی پنجم-فصل هفت

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی پنجم فصل هفت (آمارواحتمال) 
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه : 4

سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب