نمایش 1–12 از 22 نتیجه

آزمون هوش- دوران

20,000 تومان
10 سوال تستی   آزمون نمره منفی ندارد مدت زمان آزمون : 15 دقیقه سطح سوالات : استاندارد  نمایش کارنامه نمایش

آزمون هوش- سوراخ کردن وبرش کاغذ

20,000 تومان
10 سوال تستی   آزمون نمره منفی ندارد مدت زمان آزمون : 15 دقیقه سطح سوالات : استاندارد  نمایش کارنامه نمایش

آزمون هوش- محاسبات عددی و الگو

25,000 تومان
10 سوال تستی   آزمون نمره منفی ندارد مدت زمان آزمون : 15 دقیقه سطح سوالات : استاندارد  نمایش کارنامه نمایش

آزمون هوش-12 مبحث

35,000 تومان
20 سوال تستی  (سوالات بسیار مهم و نکته دار در این آزمون گنجانده شده اند) آزمون نمره منفی ندارد مدت

آزمون هوش-نسبت های فامیلی 

20,000 تومان
10 سوال تستی نسبت های فامیلی  آزمون نمره منفی ندارد مدت زمان آزمون : 20 دقیقه سطح سوالات : استاندارد 

نمونه سوال ریاضی ششم –فصل اول

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی ششم فصل اول (عدد و الگوهای عددی)
تعداد سوال: 10
تعداد صفحه : 3
نمره : توصیفی
نوع فایل: pdf
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: فاطمه داننده

نمونه سوال ریاضی ششم –فصل پنجم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی ششم فصل پنج (اندازه گیری)
تعداد سوال: 11
تعداد صفحه : 3
نمره : توصیفی
نوع فایل: pdf
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: فاطمه داننده

نمونه سوال ریاضی ششم –فصل چهار

3,000 تومان
نمونه سوال ریاضی ششم فصل چهارم (تقارن و مختصات) تعداد سوال: 8 تعداد صفحه : 3 نمره : توصیفی نوع فایل: pdf سطح سوالات: کتاب درسی طراح سوالات: فاطمه داننده

نمونه سوال ریاضی ششم –فصل دوم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی ششم فصل دوم (کسر)
تعداد سوال: 10
تعداد صفحه : 3
نمره : توصیفی
نوع فایل: pdf
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: فاطمه داننده

نمونه سوال ریاضی ششم –فصل سوم

3,000 تومان
نمونه سوال ریاضی ششم فصل سوم (اعداد اعشاری) تعداد سوال: 9 تعداد صفحه : 3 نمره : توصیفی نوع فایل: pdf سطح سوالات: کتاب درسی طراح سوالات: فاطمه داننده

نمونه سوال ریاضی ششم –فصل شش

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی ششم فصل شش (تناسب و درصد)
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه : 3
نمره : توصیفی
نوع فایل: pdf
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: فاطمه داننده