نمایش 1–12 از 28 نتیجه

نمونه سوال ریاضی هشتم – فصل اول

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل اول (عددهای صحیح و گویا)
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه : 2
سطح دشواری: ساده -سطح کتاب درسی

طراح سوالات:سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی هشتم – فصل پنج

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل پنج (بردار و مختصات)
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه : 3
سطح دشواری: ساده -سطح کتاب درسی

طراح سوالات:سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی هشتم – فصل چهار

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل چهار(جبرومعادله)
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه : 3
سطح دشواری: ساده -سطح کتاب درسی

طراح سوالات:سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی هشتم – فصل دوم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل دوم (عددهای اول)
تعداد سوال: 11
تعداد صفحه : 2
سطح دشواری: ساده -سطح کتاب درسی

طراح سوالات:سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی هشتم – فصل سوم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل سوم (چندضلعی)
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه : 3
سطح دشواری: ساده -سطح کتاب درسی

طراح سوالات:سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی هشتم – فصل شش

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل ششم (مثلث)
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه : 3
سطح دشواری: ساده -سطح کتاب درسی

طراح سوالات:سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی هشتم – فصل نه

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل نه (دایره)
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه : 3
سطح دشواری: ساده -سطح کتاب درسی

طراح سوالات:سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی هشتم – فصل هشتم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل هشتم (آمارواحتمال)
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه : 3
سطح دشواری: ساده -سطح کتاب درسی

طراح سوالات:سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی هشتم – فصل هفت

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل هفتم (توان و جذر)
تعداد سوال: 14
تعداد صفحه : 3
سطح دشواری: ساده -سطح کتاب درسی

طراح سوالات:سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی هشتم – نوبت اول

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت اول
تعداد سوال: 15
تعداد صفحه : 3
سطح دشواری: ساده -سطح کتاب درسی

طراح سوالات:سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی هشتم – نوبت دوم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت دوم
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه : 4
سطح سوالات: کتاب درسی

نمره:20

طراح: سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی هشتم – نوبت اول

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت اول
تعداد سوال: 14
تعداد صفحه : 3
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: فاطمه داننده