در حال نمایش 8 نتیجه

نمونه سوال ریاضی دهم -نوبت دوم

2,500 تومان

نمونه سوال ریاضی دهم نوبت دوم
تعداد سوال: 20
تعداد صفحه : 4
نمره : 20
سطح سوالات: کتاب درسی

 

نمونه سوال ریاضی دهم- فصل پنجم

3,000 تومان

نمونه سوال ریاضی دهم فصل پنجم (تابع)
تعداد سوال: 15
تعداد صفحه : 3
نمره : 20
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی دهم- فصل چهارم

2,500 تومان

نمونه سوال ریاضی دهم فصل چهارم (معادله ها و نامعادله ها)
تعداد سوال: 15
تعداد صفحه : 3
نمره : 20
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی دهم- فصل دوم

2,500 تومان

نمونه سوال ریاضی دهم فصل دوم(مثلثات)
تعداد سوال: 15
تعداد صفحه : 3
نمره : 20
سطح سوالات: کتاب درسی

نمونه سوال ریاضی دهم- فصل سوم

2,500 تومان

نمونه سوال ریاضی دهم فصل سوم (توان های گویا و عبارت های جبری)
تعداد سوال: 18
تعداد صفحه : 3
نمره : 20
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی دهم- فصل شش

2,500 تومان

نمونه سوال ریاضی دهم فصل ششم (شمارش،بدون شمارش)
تعداد سوال: 14
تعداد صفحه : 3
نمره : 20
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح سوالات: سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی دهم- فصل هفتم

2,500 تومان

نمونه سوال ریاضی دهم فصل هفتم (آمارواحتمال)
تعداد سوال: 14
تعداد صفحه : 3
نمره : 20
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح: سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی دهم-فصل اول

2,500 تومان

نمونه سوال ریاضی دهم فصل اول(مجموعه ، الگو و دنباله)
تعداد سوال: 16
تعداد صفحه : 3
نمره : 20
سطح سوالات: کتاب درسی