در حال نمایش 11 نتیجه

نمونه سوال حسابان یک- فصل اول

3,000 تومان

نمونه سوال حسابان 1-فصل اول (جبرومعادله)
تعداد سوال: 16
تعداد صفحه : 4
نمره : 20
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال حسابان یک- فصل پنج

3,000 تومان

نمونه سوال حسابان 1-فصل پنج (حدوپیوستگی)
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه : 4
نمره : 20
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال حسابان یک- فصل چهار

3,000 تومان

نمونه سوال حسابان یک -فصل چهار (مثلثات)
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه : 4
نمره : 20
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال حسابان یک- فصل دوم

3,000 تومان

نمونه سوال حسابان یک -فصل دوم (جبرومعادله)
تعداد سوال: 16
تعداد صفحه : 4
نمره : 20
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال حسابان یک- فصل سوم

3,000 تومان

نمونه سوال حسابان یک -فصل سوم (توابع نمایی و لگاریتمی)
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه : 3
نمره : 20
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی- فصل اول

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی یازدهم-فصل اول(هندسه تحلیلی و جبر) تعداد سوال: 16 تعداد صفحه : 4 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی- فصل پنج

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی یازدهم-فصل پنجم (توابع نمایی و لگاریتمی) تعداد سوال: 15 تعداد صفحه : 3 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی- فصل چهار

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی یازدهم-فصل اول(هندسه تحلیلی و جبر) تعداد سوال: 16 تعداد صفحه : 3 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی- فصل دوم

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی یازدهم-فصل دوم (هندسه ) تعداد سوال: 14 تعداد صفحه : 4 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی- فصل سوم

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی یازدهم-فصل هفتم (آمار و احتمال) تعداد سوال: 16 تعداد صفحه : 3 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی- فصل هفت

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی یازدهم-فصل هفتم (آمار و احتمال) تعداد سوال: 15 تعداد صفحه : 3 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب