در حال نمایش 6 نتیجه

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی- فصل اول

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی یازدهم-فصل اول(هندسه تحلیلی و جبر) تعداد سوال: 16 تعداد صفحه : 4 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی- فصل پنج

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی یازدهم-فصل پنجم (توابع نمایی و لگاریتمی) تعداد سوال: 15 تعداد صفحه : 3 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی- فصل چهار

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی یازدهم-فصل اول(هندسه تحلیلی و جبر) تعداد سوال: 16 تعداد صفحه : 3 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی- فصل دوم

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی یازدهم-فصل دوم (هندسه ) تعداد سوال: 14 تعداد صفحه : 4 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی- فصل سوم

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی یازدهم-فصل هفتم (آمار و احتمال) تعداد سوال: 16 تعداد صفحه : 3 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی- فصل هفت

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی یازدهم-فصل هفتم (آمار و احتمال) تعداد سوال: 15 تعداد صفحه : 3 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب