در حال نمایش 12 نتیجه

نمونه سوال حسابان دو – فصل اول

5,000 تومان

نمونه سوال حسابان دو -فصل اول (مثلثات)
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه : 4
نمره : 20
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال حسابان دو – فصل پنج

5,000 تومان

نمونه سوال حسابان دو -فصل پنج (کاربردهای مشتق)
تعداد سوال: 10
تعداد صفحه : 3
نمره : 20
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال حسابان دو – فصل چهار

3,000 تومان

نمونه سوال حسابان دو -فصل چهار(مشتق)
تعداد سوال: 10
تعداد صفحه : 3
نمره : 20
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال حسابان دو – فصل دوم

3,000 تومان

نمونه سوال حسابان دو -فصل دوم (مثلثات)
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه : 3
نمره : 20
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال حسابان دو – فصل سوم

3,000 تومان

نمونه سوال حسابان دو -فصل سوم (حدهای نامتناهی-حددربی نهایت)

تعداد سوال: 10
تعداد صفحه : 4
نمره : 20
سطح سوالات: کتاب درسی

طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی – فصل اول

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی - فصل اول (تابع) تعداد سوال: 15 تعداد صفحه :4 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی – فصل پنج

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی - فصل پنج (کاربرد مشتق) تعداد سوال: 11 تعداد صفحه 3 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی – فصل چهار

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی - فصل چهار (مشتق) تعداد سوال: 14 تعداد صفحه 4 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی – فصل دو

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی - فصل دوم (مثلثات) تعداد سوال: 14 تعداد صفحه : 4 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی – فصل سوم

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی - فصل سوم (حد بی نهایت و حد در بی نهایت) تعداد سوال: 10 تعداد صفحه 3 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی – فصل شش

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی - فصل ششم (هندسه) تعداد سوال: 14 تعداد صفحه 4 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی – فصل هفت

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی - فصل هفت (احتمال) تعداد سوال: 11 تعداد صفحه 3 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب