در حال نمایش 7 نتیجه

نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی – فصل اول

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی - فصل اول (تابع) تعداد سوال: 15 تعداد صفحه :4 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی – فصل پنج

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی - فصل پنج (کاربرد مشتق) تعداد سوال: 11 تعداد صفحه 3 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی – فصل چهار

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی - فصل چهار (مشتق) تعداد سوال: 14 تعداد صفحه 4 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی – فصل دو

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی - فصل دوم (مثلثات) تعداد سوال: 14 تعداد صفحه : 4 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی – فصل سوم

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی - فصل سوم (حد بی نهایت و حد در بی نهایت) تعداد سوال: 10 تعداد صفحه 3 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی – فصل شش

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی - فصل ششم (هندسه) تعداد سوال: 14 تعداد صفحه 4 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب

نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی – فصل هفت

2,500 تومان
نمونه سوال ریاضی دوازدهم تجربی - فصل هفت (احتمال) تعداد سوال: 11 تعداد صفحه 3 نمره : 20 سطح سوالات: کتاب درسی طراح : سمیه اسدنسب