1
visibility

  • A
  • B
  • C
  • D

وجه های 1و2و3  وجه های مجاور ، وجهی می باشند که روی آن با  عدد 5 مشخص شده است پس وجه 4 یا 6 می تواند روبروی وجه 5 باشد و چون مسئله اطلاعات بیشتری نداده نمی توانیم دقیقا بگوییم 4 یا 6 روبروی 5 می باشد.