1
visibility

  • A
  • B
  • C
  • D
  • از چپ به راست تعداد خط های صاف کمتر میشود و از سمت راست به چپ و از چپ به راست منتقل می شود پس در شکل دوم خطهای صاف باید در قسمت چپ باشند. گزینه 2 حذف می شود

 

  • نقطه های سیاه از قسمت بالایکی یکی تغییر رنگ می دهند. گزینه 1 حذف می شود.

 

  • شکل زیگزاگ با 8 شروع میشود . گزینه 4 حذف می شود.