1
visibility

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

دایره به 8 قسمت مساوی تقسیم شده است .پس هر قسمت 45 درجه می باشد . برای اینکه 225 درجه ساعتگرد داشته باشیم کافی است تمامی قسمت ها پنج تکه در جهت ساعتگرد جابجا شوند پس گزینه یک درست است.