1
visibility

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

دایره به پنج قسمت مساوی تقسیم شده ، یعنی هر قسمت 45 درجه برای دوران 225 درجه باید هر تکه سیاه رنگ 5 قسمت جابجا شوند . 

چون مسئله جهت دوران را نگفته ، دوران ساعتگرد و پادساعتگردرا باید بررسی کنیم که می بینیم جهت دوران ساعتگرد در گزینه ها وجود دارد .

پس گزینه 3 درست می باشد.