1
visibility

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

دقت کنید جواب برابر مجموعه تک عضوی صفر می باشد و صفر حتما باید داخل آکولاد قراربگیرد.

پس جواب درست{0} می باشد.