1
visibility

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

مجموعه B  دو عضوی می باشد پس 4 زیرمجموعه دارد.

مجموعه A یک عضوی است پس 2 زیرمجموعه دارد.