1
visibility

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

A={1,2,3,4,6,12}

B={18,36,54,...}

C={6,12,18,24,....}

واضح است کهB زیرمجموعه C است.