1
visibility

  • A
  • B
  • C
  • D

رادیکال ده از عدد سه بزرگتر می باشد پس عضو مجموعه A نیست.