1
visibility

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

پاسخ )   میانگین ستون اول و سوم در ستون وسط قرار دارد.   پاسخ گزینه ب