1
visibility

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

عددی گویا وجود ندارد که به توان 2 برسد و حاصل 6 شود پس مجموعه جواب تهی می باشد.