1
visibility

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

می دانیم حاصل قدرمطلق عددی مثبت است و اعداد مثبت از 2- بزرگتر می باشند پس کل اعداد حقیقی در این نامساوی صدق می کنند.