1
visibility

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • گزینه 2 بعلت اشتباه بودن فلش های ابتدایی و انتهایی حذف می گردد.

 

  • گزینه 1 و 3 جهت های دو خط بزرگ و کوچک با دوران شکل اصلی در دو جهت ساعتگرد و پاد ساعتگرد ،متفاوت است.