1
visibility

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • با توجه به دو انتهای عصا شکل گزینه اول حذف می شود .

 

  • با دوران دو قسمت عصا شکل در دو جهت ساعتگرد و پادساعتگرد ، گزینه های 3 و 4 ایجاد نمی شوند .

 

  • پس پاسخ گزینه دو است که از دوران پادساعتگرد شکل اصلی بوجود می آید.