1
visibility

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

در تمامی گزینه ها مربع  قسمت وسط در سمت راست مربع سیاه رنگ قرار دارد ولی در گزینه دو اینگونه نیست.